Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst website
Deze website is een uitgave van Franchise.nl en Franchise Consultancy Services: hierna Franchise.nl / FCS. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Deze website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden en mededelingen. Uw gebruik van deze website vormt uw akkoord met de voorwaarden en mededelingen.Franchise.nl / FCS behoudt zich het recht om de voorwaarden en mededelingen volgens welke deze website wordt aangeboden te wijzigen.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een professional, voordat u beslist of handelt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Franchise/ FCS niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Franchise/ FCS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Franchise/ FCS geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Franchise.nl / FCS beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Franchise.nl / FCS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites. Evenmin kan Franchise.nl / FCS garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Franchise.nl / FCS.

Franchise.nl /FCS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of andere jurisdictie dan Nederland. Elke juridische relatie tussen de Franchise.nl / FCS en een derde wordt beheerst door Nederlands recht.
Franchise.nl / FCS streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt de Franchise.nl / FCS zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten, (advies)opdrachten en overeenkomsten die Franchise.nl / FCS sluit met de Opdrachtgever (cliënt) zijn de algemene voorwaarden van Franchise.nl / FCS van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.