/Portals/0/PageIcons/Franchise04.jpg?ver=QV_7VV0947APGYSPPGSruQ%3d%3d

Privacyverklaring

Privacyverklaring Franchise Consultancy Services (FCS)

1. FCS verwerkt in beperkte mate informatie over personen. FCS respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring legt FCS uit welke persoonsgegevens FCS verwerkt en voor welke doeleinden. Het lezen van deze privacyverklaring wordt geadviseerd.

2.FCS is gevestigd aan het Onze Lieve Vrouweplein 3 te (6211 HD) Maastricht, KvK-nummer 14633435, e-mailadres: info@franchise.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot de heer H.G.A.J. Janssen.

3. FCS verwerkt slechts beperkt persoonsgegevens: dit zijn met name adresgegevens en e-mail adressen.
Om onze adviezen en diensten te kunnen verlenen heeft FCS uw naam en contactgegevens nodig. Daarnaast dienen wij u, op grond van de wet en onze gedragsregels, te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag waar onze dienstverlening inhoudelijk op ziet, hebben wij wellicht aanvullende persoonsgegevens nodig. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.

FCS maakt in beperkte mate gebruik van “cookies”. Met uw toestemming plaatsen Google cookies op uw computer. Deze cookies gebruikt FCS om bij te houden welke pagina's u bezoekt. Deze gegevens raadplegen wij om informatie te verzamelen over bezoekpatronen. De statistische gegevens worden bijgehouden met behulp van het programma (Google Analytics). De informatie die (Google Analytics) verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet geregistreerd. Voor meer informatie: www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.htm

4. FCS deelt uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten FCS, behalve in een van de volgende omstandigheden:
1. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het opstarten en voeren van procedures, bijvoorbeeld met een advocaat. Daarnaast geven we uw gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten te laten bezorgen.
2. Met uw toestemming kan FCS uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.
3. Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zal FCS uw persoonsgegevens verstrekken. FCS zal  voor zover mogelijk afspraken maken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

4. FCS deelt persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

5. FCS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. In beginsel bewaart FCS alleen persoonsgegevens, zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zal FCS voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

6. U heeft jegens FCS een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Een korte toelichting:

7. Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een paspoort of ander identiteitsdocument. In onze reactie geeft FCS aan welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook licht FCS toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u FCS verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaat FCS tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring.
8. U kunt FCS verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:
1. de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
2. u trekt uw toestemming voor verwerking in;
3. wij dienen uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting te wissen;
4. wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

9. U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. FCS zal verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn die dat beletten.
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met FCS via het e-mailadres info@franchise.nl. FCS zal op uw verzoek binnen 4 weken reageren, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat FCS nog iets meer tijd nodig heeft.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

10. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

11. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten en e-mail met uw vraag.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.FCS houdt zich daarbij aan de wet. FCS behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt dan gepubliceerd.

Versie privacyverklaring: mei 2018.