/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Alleen een maatwerk franchiseovereenkomst is een goede franchiseovereenkomst

De inhoud van een franchiseovereenkomst dient te zijn afgestemd op de eigen franchise formule en maakt een maatwerk franchiseovereenkomst noodzakelijk.

De franchiseovereenkomst is de juridische, schriftelijke overeenkomst die de samenwerking tussen de franchisegever en franchisenemer regelt. De inhoud van deze overeenkomst: de taken, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen dienen duidelijk te zijn bepaald.

Een goede franchiseovereenkomst is een maatwerk overeenkomst, dat wil zeggen dat de inhoud van de overeenkomst is afgestemd op de “eigen” franchise formule, de betrokken samenwerking en de eigen exploitatiewijze.  Het ontwikkelde zakelijk concept (franchise business model) dient dus in hoge mate de inhoud van een franchiseovereenkomst te bepalen. Zonder maatwerk franchiseovereenkomst wordt een ontwikkelde franchiseformule minder goed beschermd en zijn de belangen van beide franchisegever en die van franchisenemer vaak minder geborgd of onvoldoende uitgewerkt.

Inhoud franchiseovereenkomst

 • De aanhef (of considerans): gaat in op de kenmerken van de franchiseformule.
 • De inhoud van de te verlenen franchiserechten worden bepaald.
 • De dienstverlening door de franchisegever dient concreet gemaakt te worden.
 • De te betalen (periodieke) vergoedingen door de franchisenemer worden bepaald.
 • De over en weer geldende taken tijdens de samenwerking van beide contractspartijen worden benoemd.
 • De navolgende randvoorwaarden concretiseren de samenwerking. Het gaat om bepalingen over:
 1. producten en/of diensten
 2. exclusiviteit en bescherming
 3. zelfstandigheid van contractpartijen
 4. communicatie en continuïteit
 5. beeindiging en de gevolgen van de samenwerking
 6. geschillenbeslechting.
 • Het is gebruikelijk dat de franchiseovereenkomst verwijst naar bijlagen en naar het Franchise Handboek en/of manuals.

De contractuele samenwerking bestaat uit resultaats- en inspanningsverbintenissen (bepalingen) voor beide contractspartijen.

De franchiseovereenkomst is een dynamisch contract. De inhoud van de franchiseovereenkomst dient zo te zijn ingericht dat de in licentie gegeven franchiseformule kan worden aangepast aan veranderende (interne) omstandigheden en ontwikkelingen in de markt.

Daarnaast dient de franchisesamenwerking te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, gewoonten en regels in de betrokken branche en aan het bestendig gebruik in de franchisepraktijk.

Het karakter van de franchisesamenwerking brengt voor franchisegever en franchisenemers, naast het behartigen van individuele ondernemingsbelangen, een loyaliteitsverplichting met zich mee jegens het franchisenetwerk. Deze loyaliteitsverplichting bestaat uit twee elementen: 1. de positieve plicht om zich in te spannen voor het handhaven van uniformiteit en kwaliteit van de franchiseformule en 2. de plicht zich te onthouden van een handelen of nalaten waardoor schade wordt berokkend aan het franchisenetwerk.

Er zijn diverse invul, model of voorbeeld franchiseovereenkomsten in omloop. Het gebruik van zo’n ingevuld, model overeenkomst door franchisegevers en hun adviseurs blijkt in veel gevallen duurkoop te zijn, omdat vaak blijkt dat er bepalingen in zo’n overeenkomst gebrekkig, overbodig of zelfs bezwarend zijn voor de franchisegever of franchisenemers. Heeft u een eigen franchiseformule ontwikkeld of een kopie van een andere formule?

Uw eigen ontwikkelde franchiseformule en de daarop gebaseerde samenwerking wordt pas goed gehandhaafd en beschermd door een maatwerk franchiseovereenkomst.

© 29 mei 2015, mr. H.G.A.J. (Jeroen) Janssen