/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg

Franchisewet voorstel

Voorstel Franchise Wet kom eraan en wordt binnen afzienbare tijd (begin 2020) bij de Tweede Kamer ingediend.

Het wetsvoorstel Wet Franchise ligt sinds 17 juli 2019 bij de Raad van State. Na advisering door de Raad van State en verwerking van het advies, kan het wetsvoorstel ingediend worden bij de Tweede Kamer. Het streven is het wetsvoorstel binnenkort bij de Tweede Kamer in te dienen.

Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel franchise is medio december 2019 vastgesteld.

Wat betekent dit?

Dit houdt in dat de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer weer aan zet is.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft de staatssecretaris geïnformeerd over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel en voorzien van een (niet-bindend) advies, inclusief een eindoordeel over het wetsvoorstel. Ervan uitgaande dat er een positief eindoordeel is, kan het wetsvoorstel nog op enkele punten worden aangepast, en dit op basis van het advies.

De staatsecretaris en haar team verwerken nu het advies en komen vervolgens met een definitief wetsvoorstel.

Vervolgens wordt het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Alsdan zijn het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar. Wij informeren u als het advies openbaar wordt gemaakt.

De regering kan er ook voor kiezen het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Het advies van de Afdeling advisering Raad van State wordt in dat geval wel openbaar gemaakt. Vooralsnog gaan wij daar niet vanuit.

Waar gaat de wet over?

De voorstel Franchise wet geeft een aantal regels voor de franchisesamenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers. De Franchise wet wil meer evenwicht in franchiserelaties creëren en legt de nadruk op:

I Informatieverstrekking (art.7:913-917 BW)

II Enkele zaken over de inhoud van de franchiseovereenkomst  (7:919 BW) te weten:

a. Bepalingen over de beëindiging van de franchisesamenwerking (goodwill en non-concurrentie) en het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers
b. Afnameverplichting
c. Instemmingsrecht

III Zorgplicht art.7: 918 BW

De Intenties zijn goed maar....

Voorkomen moet worden dat franchise als succesvolle manier van zaken doen, bij dit voorstel Franchise wet volledig dwingendrechtelijk wordt geregeld, hetgeen in strijd is met de kern van het contractenrecht, de contractsvrijheid van partijen.  Laat de invulling van de commerciele en strategische samenwerking over aan partijen, franchisor en franchisees. Regel wel dwingendrechtelijk de (precontractuele) uitwisseling van informatie, maar laat de de inhoud van de samenwerking over aan partijen.  Voorwaarde is wel dat de evenwichtige franchisesamenwerking tot voordeel dient te strekken van franchisees en franchisor. De ontwikkelde franchiseformule dient franchiseproof te zijn, waarbij de zakelijke afspraken redelijk zijn voor partijen. 

De concurrentiepositie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor (ook buitenlandse) franchiseformules komt onder druk te staan, als zij worden geconfronteerd met een Wet franchise, die een keurslijf aan verplichtingen tijdens de franchisesamenwerking oplegt.

De (franchise)wetgeving die nu in enkele andere EU-lidstaten geldt, is veel minder verstrekkend dan het huidige wetsvoorstel. Voor de franchisesector gelden in die lidstaten vrijwel uitsluitend verplichtingen op het gebied van de (precontractuele) formatieverstrekking (disclosure) door de franchisegever. Waarom moet het in Nederland anders? Hebben de franchisenemers in Nederland een vergaande bescherming nodig, dan franchisenemers in het buitenland?

Het is goed dat franchisegevers tijdig volledig en adequaat informatie moeten verstrekken aan kandidaat franchisenemers.

Voor buitenlandse franchisegevers en (kleine) franchisegevers is het vestigingsklimaat in Nederland nu zonder meer goed, zeker in vergelijking met andere EU-landen. Laten we dit vooral zo houden. Daarnaast is onze huidige wetgeving, waaronder ons Burgerlijk Wetboek goed ingericht om misstanden in de franchise sector te tackelen.

Documenten :

Voorontwerp Wet franchise:  Voorontwerp Wet franchise.pdf

Memorie van Toelichting Wet franchise:  MvT Wet franchise.pdf

Franchise.nl blijft u informeren over verdere wetgevingsproces.