/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg

Franchisewet voorstel

Franchisewet komt eraan

In december 2018 (12-12-2018) is de concept Franchise wet gepubliceerd.

Reacties op dit wetsvoorstel zijn tot en met 31 januari 2019 welkom via internetconsultatie.

De voorstel Franchise wet geeft een aantal regels voor de franchisesamenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers.

De Franchise wet wil meer evenwicht in franchiserelaties creëren en legt de nadruk op:

1. De (precontractuele) uitwisseling van informatie.
2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
3. De beëindiging van de franchisesamenwerking
4. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Documenten :

Voorontwerp Wet franchise:  Voorontwerp Wet franchise.pdf

Memorie van Toelichting Wet franchise:  MvT Wet franchise.pdf

Franchise.nl blijft u informeren over verdere wetgevingsproces.