/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg

Franchisewet voorstel

Invoering Voorstel Franchisewet gaat Nederlandse economie schade berokkenen!  

In december 2018 (12-12-2018) is de concept Franchise wet gepubliceerd.

De internetconsultatie heeft vele reacties opgeleverd. Het ministerie van EZ heeft nu als taak deze reacties te inventariseren en in goede banen te leiden.  

De voorstel Franchise wet geeft een aantal regels voor de franchisesamenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers.

De Franchise wet wil meer evenwicht in franchiserelaties creëren en legt de nadruk op:

1. De (precontractuele) uitwisseling van informatie.
2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
3. De beëindiging van de franchisesamenwerking
4. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

De Intenties zijn goed maar....

De fout die wordt gemaakt, is dat franchise als succesvolle manier van zaken doen, bij dit voorstel Franchise wet volledig dwingendrechtelijk wordt geregeld, hetgeen in strijd is met de kern van het contractenrecht, de contractsvrijheid van partijen.  Laat de invulling van de commerciele en strategische samenwerking over aan partijen, franchisor en franchisees. Regel wel dwingendrechtelijk de (precontractuele) uitwisseling van informatie, maar laat de de inhoud van de samenwerking over aan partijen.  Voorwaarde is wel dat de evenwichtige franchisesamenwerking tot voordeel dient te strekken van franchisees en franchisor. De ontwikkelde franchiseformule dient franchiseproof te zijn, waarbij de zakelijke afspraken redelijk zijn voor partijen. 

De concurrentiepositie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor (ook buitenlandse) franchiseformules komt onder druk te staan, als zij worden geconfronteerd met de huidige Wet franchise, met een keurslijf aan verplichtingen tijdens de franchisesamenwerking.

De (franchise)wetgeving die nu in enkele andere EU-lidstaten geldt, is veel minder verstrekkend dan het huidige wetsvoorstel. Voor de franchisesector gelden in die lidstaten vrijwel uitsluitend verplichtingen op het gebied van de (precontractuele) formatieverstrekking (disclosure) door de franchisegever. Waarom moet het in Nederland anders?

Voor buitenlandse franchisegevers en (kleine) franchisegevers is het vestigingsklimaat in Nederland nu zonder meer goed, zeker in vergelijking met andere EU-landen. Laten we dit vooral zo houden. Daarnaast is onze huidige wetgeving BW goed ingericht om misstanden te tackelen.

 

Documenten :

Voorontwerp Wet franchise:  Voorontwerp Wet franchise.pdf

Memorie van Toelichting Wet franchise:  MvT Wet franchise.pdf

Franchise.nl blijft u informeren over verdere wetgevingsproces.