/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg

het begrip distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarbij de leverancier zich verbindt om de distributeur (wederverkoper) producten (roerende zaken) of diensten te leveren en de distributeur zich verbindt om deze producten of diensten te kopen en op eigen naam en voor eigen rekening en risico door te verkopen aan afnemers. De distributie van producten maakt vaak onderdeel uit van de franchiseovereenkomst.